Obchodné podmienky predajcu Nomia Pro s.r.o., so sídlom Zádvoří 153, 67963 Velké Opatovice, IČ: 29288100 DIČ: CZ29288100, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka 71319.

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) predajcu firmy Nomia Pro s.r.o., so sídlom Zádvoří 153, 67963 Velké Opatovice, identifikačné IČ: 29288100 DIČ: CZ29288100, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka 71319 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webových stránkach umiestnených na internetovej adrese www.malujsi.sk (ďalej len „webové stránky“), a to prostredníctvom rozhrania webových stránok (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchýlne ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok

4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť výhradne v českom a slovenskom jazyku.

5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva ani povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predošlého znenia obchodných podmienok.

II. Užívateľský účet

1. Na základe registrácie kupujúceho prevedenej na webových stránkach môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského konta. Zo svojho užívateľského konta môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci prevádzať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2. Pri registrácii na webových stránkach a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

3. Prístup k uživateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.

4. Kupujúci nieje oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

6. Kupující berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

III. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Všetka prezentácia tovaru umiestená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadne tohoto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianskeho zákoníka sa nepoužije.

2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov na vrátenie tovaru, v prípade, že tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklým spôsobom (zaslanie poštou). Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, dokedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nieje obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok.

3. Webové rozhranie obchodu obsahuje taktiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje hlavne informácie o:
a) objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
b) spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru
c) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko „Potvrdiť objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci neodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na ďiaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sazby.

IV. Cena tovaru a platobné podmienky

1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
a) v hotovosti pri prevzatí tovaru na kontaktnej adrese predávajúceho,
b) v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke,
c) bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho číslo SK8983300000002200161609, vedený v spoločnosti Fio banka, a.s. (ďalej len „účet predávajúceho“).

2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu taktiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. IV odst. 6 obchodných podmienok ohľadne povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 kalendárnych dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. III odst. 6 obchodních podmienok), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianskeho zákoníka sa nepoužije.

7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb vykonaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu faktúru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákoníka, nie je mimo iného možné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený alebo vyrobený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu (jedná sa predovšetkým o obrazy s vlastnou potlačou), od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, taktiež aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ by porušil ich pôvodný obal.

2. Pokiaľ sa nejedná o prípad uvedený v čl. V odst. 1 obchodných podmienok ani o iný prípad, kedy nieje možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, běží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať mimo iné na kontaktnú adresu predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@malujsi.cz

3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. V odst. 2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 14 kalendárnych dní od odstúpenia od zmluvy. V prípade nedodržania termínu pre vrátenie tovaru späť na sklad, nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy zaniká. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. V odst. 2 obchodných podmienok vráti predávajúci kupujúcemu peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do 14 kalendárnych dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nieje povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávající oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbyto
ného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

7. Predávajúci umožňuje zákazníkovi nad rámec zákona vrátenie tovaru bez udania dôvodov do 30 kalendárnych dní. Tovar nesmie javiť známky používania a je potrebné ho vrátiť v originálnom obale. Možnosť vrátenia tovaru do 30 kalendárnych dní sa nevzťahuje na externé batérie.

8. V prípade, že je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že v prípade, ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadne tohto daru účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť poskytnutý dar.

VI. Preprava a dodanie tovaru

1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s tímto spôsobom dopravy.

2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

3. V prípade, že je kvôli dôvodom na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane nebo iným spôsobom, než ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tvaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, v prípade, že sú predávajúcim vydané.

6. Doba dodania uvedená na webových stránkach má len orientačný charakter. Predávajúci ju negarantuje a nenesie ani žiadnu finančnú zodpovednosť vyplývajúcu z jej nedodržania. Nad tovarom v momente prevzatia prepravnou spoločnosťou stráca predávajúci všetok vplyv.

VII. Práva z chybného plnenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými obecne záväznými právnymi predpisy (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákoníka).

2. Predávajúci sa zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, keď kupujúci tovar prevzal:
a) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy prezentovanej predávajúcim,
b) sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,
c) tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, byla-li akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
d) je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
e) tovar vyhovuje požiadavkam právnych predpisov.

3. Ustanovenia uvedené v čl. VII odst. 2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo to vyplýva z povahy tovaru.

4. Ak sa prejaví vada v priebehu šesť mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare, v dobe 24 mesiacov od prevzatia.

5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na jeho kontaktnej adrese, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

VIII. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

1. Kupujúci získava vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

2. Predávajúci nieje vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

3. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@malujsi.cz . Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

4. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu prevádza v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

5. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečie zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianskeho zákonníka.

IX. Ochrana osobných údajov

1. Ochrana osobních údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

2. Kupujúci súhlasí so spracovaním nasledovných osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, kontaktná adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, poprípade identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

3. Kupujúci soúhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského účtu. Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim taktiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy.

4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu a to spracovateľa týchto údajov. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predošlého súhlasu kupujúceho poskytované tretím osobám.

6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

7. Kupujúci potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovolné poskytnutie osobných údajov.

8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. IX odst. 5 obchodných podmienok) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromého a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
a) požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
b) požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.
9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

X. Bezpečnosť a ochrana osobných informácií a údajov GDPR

Prevádzkovateľ e-shopu ako správca osobných údajov (ďalej len „Správca“) týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov ( ďalej len „Nariadenie“), informuje svojich zákazníkov (ďalej jednotlivo len „Subjekt údajov“) o tom, že:
1. Osobné údaje Subjektu údajov, ktoré budú Správcovi odovzdané pri odoslaní objednávky, budú spracované za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy a jej následného plnenia, a to vrátane vybavovania prípadných nárokov Subjektu údajov z chybného plnenia. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov Subjektu údajov je teda plnenie kúpnej zmluvy založené objednávkou Subjektu údajov a súčasne tiež plnenie zákonných povinností Správca podľa právnych predpisov upravujúcich práva a povinnosti v súvislosti s ochranou spotrebiteľa a vedením účtovníctva.

2. Dôvodom poskytnutie osobných údajov Subjektu údajov Správcovi je identifikácia zmluvných strán nevyhnutná pre uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné.

3. Osobné údaje Subjektu údajov budú spracované po dobu, po ktorú je Správca povinný tieto údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, minimálne teda po dobu 5 rokov podľa zákona o účtovníctve alebo po dobu 10 rokov podľa zákona o DPH.

4. Pri spracovaní osobných údajov Subjektu údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovanie ani na profilovanie.

5. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadenia. Osobné údaje Subjektu údajov môžu byť na účely riadneho vybavenia objednávky poskytnuté poskytovateľmi zásielkových služieb zvolenému Subjektom údajov, a ďalej osobám, ktoré Správcovi poskytujú právne a účtovnícke služby v záujme zabezpečenia riadneho plnenia povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje Subjektu údajov do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii alebo iným, než vyššie uvedeným tretím osobám.

6. Dotknutá osoba má právo požadovať od Správca prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenia spracovania, a namietať voči spracovaniu, má právo na prenosnosť týchto údajov k inému správcovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, ak má za to, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.

XI. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webových stránkach možné previesť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, aj v prípade, že by nedochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predošlej vety kedykoľvek odvolať.

XII. Doručovanie

1.  Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaná na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte.

2.  Správa je doručená:
– v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty,
– v prípade doručovania osobne či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom alebo odmietnutím prevzatia zásielky, v prípade, že adresát, alebo oprávnená osoba odmietne zásielku prevziať,
– v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a podaniu výzvy adresátovi k prevzatiu uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení zásielky nedozvedel.

XIII. Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany sjednávají, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto niesú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. V prípade, že sa niektoré ustanovenia obchodných podmienok, či už vzhľadom k platným a účinným právnym predpisom alebo vzhľadom k ich zmenám, ukážu neplatnými, neúčinnými alebo spornými, alebo sa zistí, že niektoré ustanovenia chýbajú, zostávajú ostatné ustanovenia obchodných podmienok touto skutočnosťou nedotknuté. Na miesto dotknutého ustanovenia nastupuje buď ustanovenie príslušného obecne záväzného právneho predpisu, ktorý je svojou povahou a účelom najbližší zamýšlanému účelu obchodných podmienok, alebo, ak nieje takéto ustanovenie právneho predpisu, spôsob riešenia, ktorý sa dotknutému ustanoveniu čo najviac približuje.

3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nieje prístupná.

4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

5. Kontaktné údaje predávajúceho: kontaktná adresa: Malujsi.sk, Zádvoří 153, 67963 Velké Opatovice; adresa pre doručovanie elektronickej pošty info@malujsi.cz

Vo Velkých Opatovicích dňa 25. mája 2018.

Zavrieť Môj košík
Zavrieť Obľúbené
Posledné navštívené Close
Zavrieť

Zavrieť
Navigácia
Kategória